Jdi na obsah Jdi na menu

Volební program

na období 2018-2022

Oblast řízení a organizace města

 • zajistíme rychlou a efektivní komunikaci s občany
 • schválíme koncepční dokument k rozvoji města na období do roku 2025 a budeme jej důsledně naplňovat
 • zajistíme nepřetržitý provoz Městské policie 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
 • zřídíme bezplatné bezdrátové internetové pokrytí (wi-fi) centra města a Penzionu
 • zapracujeme do statusu Tišnovských novin desatero dobrého radničního periodika (www.oziveni.cz) tak, aby nebyly jenom hlásnou troubou vedení města
 • podpoříme lokální podnikatele pro zajištění zaměstnanosti v regionu
 • budeme aktivním členem MAS Brána Vysočiny, Svazku vodovodů a kanalizací, Dobrovolného svazku obcí  a dalších organizací, kde je město Tišnov členem

Oblast  hospodaření s majetkem, stavebních a investičních akcí

 • zavedeme efektivní finanční politiku města - vícezdrojové financování investičních akcí
 • obnovíme důsledné využívání dotačních možností
 • zvýšíme prostředky do investic ve všech částech města včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov
 • zajistíme a zkontrolujeme hospodárné využívání městského majetku
 • zpracujeme cenovou mapu pozemků
 • rozšíříme systému centrálního nákupu služeb a energií na městském úřadu a městských příspěvkových organizací, včetně možností zapojení občanů
 • zapojíme veřejnost do procesu rozhodování (výbory, komise, výběrové komise, participativní rozpočet)
 • při formulaci zadání projektů využijeme odborných znalostí jak zastupitelů, tak veřejnosti
 • zpracujeme plán obnovy majetku města na období 2018-2022
 • budeme připravovat projekty v souladu se strategickými dokumenty města tak, aby bylo možné maximálně využít dotačních možností
 • vybudujeme smuteční síň na novém hřbitově
 • připravíme rekonstrukci Nám.Míru
 • provedeme revitalizace sídliště Květnice
 • opravíme městské silnice a chodníky, zlepšíme systém parkování ve městě
 • v souvislosti se studií rozvoje přednádražního prostoru budeme řešit dopravní situaci u nádraží
 • zlepšíme údržbu a úklid města (zvýšení počtu odpadkových košů, oprava a instalace nových laviček, sečení trávy, pravidelný úklid veřejných ploch)

Oblast zdravotnictví

 • zřídíme Komisi pro zdravotnictví, která povede diskuzi se všemi zainteresovanými stranami (JMK, nemocnice, lékaři, pacienti, pojišťovny) s cílem neutěšenou situaci zdravotních služeb v Tišnově zlepšit
 • přivedeme do Tišnova nové ambulantní lékaře (především dětského a zubaře) např. prostřednictvím aktivních pobídek města
 • provedeme analýzu zdravotních služeb v Tišnově a její výsledky budeme dále řešit se zdravotními pojišťovnami, které jsou garanty zdravotní péče
 • podpoříme přestavbu a modernizaci Tišnovské nemocnice
 • zajistíme instalaci rentgenu na Poliklinice
 • ve spolupráci s okolními obcemi zajistíme fungování lékařské služby první pomoci

Oblast sociálních věcí a městských bytů

 • v návaznosti na přijatou bytovou koncepci postupně zrekonstruujeme bytový fond v majetku města
 • vybudujeme nové nájemní byty města s maximálním využitím dotačních možností
 • budeme pokračovat v tvorbě a využívaní Bytového fondu města
 • provedeme revitalizace Penzionu, zejména odstranění bariér pro seniory, pokrytí mobilním signálem a zřízení pokrytí wi-fi
 • rozšíříme senior taxi
 • vybudujeme stacionáře pro seniory
 • zřídíme systém nouzového volání pro seniory v případě akutních problémů
 • podpoříme péči v domácím prostředí zřízením poradenského centra pro pečující a pozůstalé
 • zlepšíme spolupráce a komunikaci všech subjektů poskytujících péči v Tišnově
 • vytvoříme pobídku pro další poskytovatele péče a služeb

Oblast školství, služeb pro rodiny

 • vybudujeme  novou MŠ v lokalitě Hony
 • zajistíme provoz v MŠ, aby bylo možné přijímat dvouleté děti např. příspěvkem na chůvu
 • rozšíříme provozní dobu MŠ a družin ZŠ do 18 hod. při zvýšeném příspěvku města
 • podpoříme v ZŠ nepovinné předměty v odpoledních hodinách, které jsou dostupné pro děti se chudších rodin  při zvýšeném příspěvku města
 • rozšíříme ve spolupráci s RC Studánka dětskou skupinu pro děti od jednoho roku do pěti let
 • provedeme rekonstrukci ŠJ v ZŠ Nám. 28 října a návrh využití půdní vestavby pro účely školy
 • opravíme školské budovy
 • připravíme výstavbu nové ZŠ
 • zřídíme znovu odbor školství, mládeže a tělovýchovy  s ohledem na zvyšující se počet dětí a zájmu o tišnovské školy
 • po vzoru Komunitního plánu sociálních služeb zpracujeme Komunitní plán rodinné politiky jako základního dokumentu pro rozvoj služeb pro rodiny v regionu
 • budeme dále podporovat RC Studánka, zejména v oblasti aktivit a služeb pro rodiny
 • podpoříme další rozvoj Inspira
 • podpoříme vznik komunitního centra pro rodiny pro neformální setkávání

Oblast kultury, sportu a volného času

 • podpoříme spolky v oblast sportu, kultury, ŽP a volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • vytvoříme Koncepci kultury v Tišnově
 • podpoříme také kulturní akce jiných pořadatelů než MěKS
 • zlepšíme nabídku TTV sdílením pořadů, pravidelných okének podnikatelů a debat se zastupiteli k aktuálním tématům
 • zrealizujeme postupně revitalizaci Letního kina dle přijaté studie včetně podpory 3D lukostřelnice
 • ve spolupráci se Sokolem a SSK zrekonstruujeme sportovně kulturní areál

 

https://cssdtisnov.estranky.cz/img/ulogo.15.png