Jdi na obsah Jdi na menu

Program

 

PROGRAMOVÉ PRIORITY ČSSD NA OBDOBÍ 2014-2018
 

  Organizace města, jeho řízení a rozvoj

 • zveřejňování veškerých uzavřených smluv na portálu veřejné správy
 • zavedení systému managementu kvality podle normy ISO 9001 pro oblast výkonu státní správy v přenesené působnosti a výkonu samosprávy
 • implementace protikorupční nástrojů do činností města a městského úřadu (protikorupční audit, protikorupční linka atd.)
 • další elektronizace státní správy a samosprávy (důraz na rychlou a efektivní komunikaci s občany)
 • zkvalitnění pracovního prostředí úředníků (zapojení benefitů, bezplatného vzdělávání, systém pravidelného hodnocení pracovníků navázaný na rozdělování bonusů, příspěvky na volitelné volnočasové aktivity apod.)
 • provedení auditu příspěvkových organizací města s cílem optimalizovat jejich činnosti, zvýšit kvalitu a efektivitu procesů v řízení organizací a realizovaných projektů
 • aktualizace akčního plánu na roky 2015 a 2016 v souladu s platným strategickým plánem pro město Tišnov a jeho důsledné plnění
 • schválení nového územního plánu v souladu s připomínkami občanů
 • řešení problémů s lokalitou Hony za Kukýrnou, tj. vytvoření kvalitní územní studie k účinné regulaci druhu a způsobu výstavby, narovnání všech právních vztahů, jasné nastavení zapojení města do projektu výstavby a především pak přesná specifikace jeho role, vyřešení problému s chybějící infrastrukturou (služby, obchod, školka)
 • zřízení právní poradny lidem řešící problémy s kvalitou výstavby (především lokalita Hony za Kukýrnou)
 • vytvoření moderní a funkční internetové prezentace města, zkvalitnění komunikace na sociálních sítích
 • vytvoření mobilní aplikace pro chytré telefony k lepší komunikaci s úřadem (rychlý přístup ke kalendáři akcí, aktualitám, úřední desce, kontaktům, životním situacím apod.)
 • vybudování funkční metropolitní sítě
 • zřízení bezplatného bezdrátového internetového pokrytí centra města


  

 

Hospodaření a majetek

 • efektivní finanční politika města (vícezdrojové financování investičních akcí, pokračování důsledného využívání dotačních možností v souladu s novým systémem územní dimenze v programovacím období 2014-2020)
 • analýza hospodaření města, větší zapojení prostředků do investic, nastavení finančních mechanismů, efektivní využívání možností bankovních produktů
 • aktualizace stavu městského majetku a zpracování plánu jeho obnovy
 • rovnoměrné financování investičních akcí ve všech částech města včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov
 • zajištění a kontrola hospodárného využívání městského majetku
 • zpracování cenové mapy pozemků
 • rozšiřování systému centrálního nákupu služeb a energií na městském úřadu a městských příspěvkových organizací, včetně možností zapojení občanů


  

 

Veřejný pořádek a bezpečnost

 • zvýšení bezpečnosti silničního provozu u škol, míst se zvýšeným pohybem dětí a v centru města
 • personální a materiální posílení městské policie za účelem udržení veřejného pořádku, ochrany majetku před vandalismem a bezpečnosti v dopravě po 24 hodin, včetně efektivního využívání městského kamerového systému
 • zlepšení spolupráce s Policií ČR, koordinace bezpečnostních akcí k zajištění veřejného pořádku ve městě
 • podpora všech složek integrovaného záchranného systému, zejména pak jednotky dobrovolných hasičů
 • dobrovolné zapojení občanů do údržby města a zajišťování veřejného pořádku prostřednictvím úřadem řízeného projektu Lepší místo (interaktivní mapa města s možností vkládání problémů a přímým sledování řešení, navrhování oprav, opatření apod.)

 

 

 

Podnikání a rozvoj pracovních příležitostí

 • vytvoření funkční regionální hospodářské komory ke komunikaci s podnikateli
 • obnovení jednání o možnostech vzniku průmyslové zóny
 • vyšší míra zapojení podnikatelských subjektů do sportovního, kulturního a společenského života ve městě
 • podpora pravidelných Tišnovských trhů s prodejem místních výrobků
 • zavedení systému podpory regionálních výrobků


  

 

Doprava

 • zpracování dlouhodobé strategie vedení dopravy ve městě
 • rekonstrukce náměstí Míru
 • budování bezbariérových tras v souladu s Národním plánem mobility pro všechny, zejména se zaměřením na přístup ke zdravotnickým zařízením a veřejným budovám
 • zklidnění dopravy a zlepšení dopravní obslužnosti v centru města zavedením systému placeného parkování
 • vypracování plánu oprav městských komunikací a jejich postupná realizace
 • budování záchytných parkovišť
 • revitalizace sídlišť, veřejných ploch, chodníků, hřišť a veřejného osvětlení
 • studie zavedení pravidelné dotované autobusové linky Centrum sociálních služeb – poliklinika – nemocnice – nádraží
 • jednání s provozovatelem integrovaného dopravního systému o možnostech zavedení bezplatného jízdného pro seniory i na regionálních linkách
 • zatraktivnění dopravních vstupů do města
 • rekonstrukce komunikací Brněnská a Riegrova (ve spolupráci s Jihomoravským krajem)
 • propojení přednádražního prostoru a mostu do Předklášteří (ve spolupráci s Jihomoravským krajem)
 • zajištění kvalitního dopravního napojení na celostátní silniční infrastrukturu a brněnskou aglomeraci (ve spolupráci s Jihomoravským krajem)


  

 

Zdravotnictví a sociální věci

 • podpora přebudování tišnovské nemocnice v moderní regionální zdravotnické centrum (ve spolupráci s Jihomoravským krajem)
 • pokračování v projektu komunitního plánování sociálních služeb a postupná realizace doporučených projektů
 • úzká spolupráce a podpora provozu Centra sociálních služeb
 • spolupráce se zástupci nestátních zdravotnických zařízení
 • kompletní rekonstrukce budovy polikliniky
 • zvýšení počtu lékařů s odbornou specializací
 • podpora nízkoprahového centra pro mládež a užší spolupráce s Oblastní charitou Tišnov
 • podpora prorodinných opatření


  

 

Školství

 • aktualizace koncepce vzdělávání s důrazem na řešení problému s nárůstem počtu dětí
 • zavedení systému elektronických přihlášek do MŠ
 • podpora a rozvoj alternativních způsobů vzdělávání v MŠ a ZŠ
 • dokončení kompletní revitalizace všech budov ZŠ a MŠ (výměna oken, zateplení, rekonstrukce sociálních zařízení, modernizace učeben)
 • výstavba nových učeben v nástavbách na ZŠ Tišnov, nám. 28. října
 • příprava koncepce využití budovy ZŠ Riegrova
 • rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Smíškova


  

 

Sport a volný čas

 • zpracování koncepce sportu
 • metodická i finanční podpora sportovních neziskových organizací
 • zavedení dotačního systému víceletého financování neziskových organizací
 • rekonstrukce stávajících a podpora výstavby nových dětských hřišť a sportovišť pro mládež, dospělé i seniory
 • výstavba venkovní posilovny u cyklostezky I. Medka
 • výstavba sezónního kluziště s umělou ledovou plochou
 • obnova městského skateparku
 • vybudování městského dopravního hřiště
 • rekonstrukce letního tábora na Brumově
 • dokončení revitalizace koupaliště včetně rekreační zóny podél řeky Svratky
 • pokračování v budování cyklostezek v okolí města i cyklistických dopravních stezek ve městě
 • revitalizace sportovní haly včetně dostavby potřebného moderního technického zázemí pro sportovce (ve spolupráci s SSK Tišnov)
 • zpracování studie výstavby krytého bazénu


 

  Kultura

 • zpracování koncepce kultury
 • navýšení finančních prostředků na kulturu v Tišnově, všeobecná podpora pořadatelů jednotlivých kulturních akcí
 • rekonstrukce společenského sálu sokolovny jako významného a reprezentativního centra kulturního dění ve městě (ve spolupráci se TJ Sokol Tišnov)
 • založení tradice městských slavností, oživení veřejného prostoru konáním velkého množství různých kulturních akcí zejména v letních měsících
 • modernizace Tišnovské televize (interaktivní produkt využívající možnosti tzv. nových médií) a Tišnovských novin včetně zřízení plnohodnotné elektronické verze


 

  Cestovní ruch

 • vypracování strategie cestovního ruchu
 • zlepšení prezentace města v celostátním měřítku
 • dokončení projektu nového vizuálního stylu města a jeho účinné přenesení do praxe
 • zavedení systému interaktivní mobilní aplikace pro chytré telefony s turistickými informacemi pro návštěvníky města
 • zřízení městského informačního centra na náměstí Míru
 • vybudování veřejných toalet na náměstí Míru pro občany města a návštěvníky
 • posílení role Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko
 • spolupráce s okolními mikroregiony a místní akční skupinou Brána Vysočiny


 

  Životní prostředí

 • důsledná podpora třídění odpadů, rozšiřování možností pro občany, zavádění dalších benefitů a prezentačních akcí na podporu třídění
 • rozšíření stávajícího provozu sběrného dvora o moderní technologie třídění a likvidace odpadů
 • dobudování chybějící a postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě
 • vybudování městského parku pod kostelem jako místa relaxace a kulturních a společenských setkávání
 • důsledné udržování čistoty veřejných prostranství, větší množství odpadkových košů, pravidelný úklid psích exkrementů
 • oživení centra města výsadbou květinových záhonů a vhodné mobilní zeleně
 • podpora činnosti ekologických organizací a aktivit ve městě

 

 

cislo.jpg

 

VYBRANÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ 2011-2014